Contact: 06-19460034

ErVaringsPortfolio

Conclusies en aanbevelingen
Tijdens het EVP traject, gericht op de Kwaliteitscriteria 2.1, is de werkervaring van de heer Geurts afgezet tegen de standaarden Toezicht en handhaving milieu klasse I, II, III en Brzo inrichtingen en Externe veiligheid. Gedurende het EVP traject heeft de heer Geurts aangetoond dat hij onderstaande activiteiten met betrekking tot deze standaarden beheerst:
 
Toezicht en handhaving milieu, klasse I, II, III, Brzo inrichtingen
1. Maken van risicoanalyses op bedrijfsniveau en indien nodig vertalen naar bedrijfsspecifiek toezichtsplan met risico’s, beoordelingspunten en bijbehorende toezichtmethode en frequentie.
2. Administratief toezicht houden op basis van openbare en bedrijfsspecifieke documenten (inclusief het beoordelen van rapporten die naar aanleiding van de vergunning moeten worden ingediend, bijv. NRB toets).
3. Voorbereiden en uitvoeren van controles ter plaatse op basis van vergunningvoorschriften, rechtstreekse verboden, meldingen en/of de eisen uit het Activiteitenbesluit (of de gelijkwaardige voorzieningen).
4. Bevindingen rapporteren, overtredingen melden, optreden en ambtelijke vooraankondiging maken. Opstellen bezoekverslag/brief.
5. Handhaven bij (opnieuw) geconstateerde overtredingen conform sanctiestrategie.
6. Behandelen ongewone voorvallen 24 uur per dag, klachten, meldingen en verzoeken tot handhaven.
 
Externe veiligheid
1. Inbrengen aspecten externe, en procesveiligheid in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving en het nemen van een afwijkingsbesluit (inclusief toepassing PGS richtlijnen).
3. Vaststellen EV situatie op basis van het RNVGS (relatie kunnen leggen tussen risicobronnen en ruimtelijke situatie en ontwikkelingen).
4. Toetsen ontvankelijkheid QRA en het inhoudelijk beoordelen van het resultaat van een QRA.
6. Advisering ten aanzien van verantwoorden groepsrisico (inclusief beheersmaatregelen).
 
Tevens zijn tijdens het EVP traject de volgende competenties herkend bij de heer Geurts:
– Generieke competenties:
– Klantgerichtheid
– Samenwerken
– Politiek bestuurlijke sensitiviteit
 
Functie specifieke competenties:
– Zelfstandigheid
– Oordeelsvorming
– Overtuigingskracht
– Besluitvaardigheid
– Omgevingsbewustzijn
Op basis van de gesprekken zoals die zijn gevoerd in het kader van het EVP traject, de in het portfolio opgenomen bewijslast en de 360 graden feedback kan worden geconcludeerd dat de heer Geurts beschikt over het vereiste hbo niveau voor wat betreft bovengenoemde activiteiten en competenties.
Behalve een persoonlijke bevestiging van zijn competenties wil de heer Geurts met zijn EVP traject aantonen dat hij op hbo niveau toezicht en handhavingscontroles uitvoert bij complexe bedrijven. Hij wil daarbij inzicht geven in de bij hem aanwezige kennis en vakbekwaamheid om dat werk op het vereisteniveau uit te voeren. Die doelstelling is gehaald. De heer Geurts
toont met een groot aantal documenten aan welke ervaringen en deskundigheden hij in de loop van jaren heeft opgedaan. Daarnaast worden ook de competenties van de heer Geurts positief beoordeeld.
Bij het aangaan van dit EVP traject heeft de heer Geurts blijk heeft gegeven van een open houding en een vakkundige en professionele benadering. De heer Geurts geeft met de inhoud van zijn portfolio aan dat hij het werk daartoe nauwgezet en gedisciplineerd heeft uitgevoerd.
 
Voor meer informatie of het hele EVP rapport kunt u een e-mail sturen naar mgpgeurts@ruytersadviesgroep.nl